Uwaga! Rusza nabór do przedszkola na rok 2017/2018

  • 10 luty 2017

Informujemy Rodziców, że od dnia 15 lutego 2017 roku  rozpoczynają się zapisy  na nowy rok szkolny 2017/2018.

Kartę zgłoszenia można pobrać w siedzibie przedszkola lub na naszej stronie internetowej.
Wypełnione i podpisane karty proszę składać do dnia 31 marca 2017 r.

 Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola wypełniają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

 O wynikach rekrutacji powiadomimy dnia 15 kwietnia br.

*****************************************************************************************************************************

INFORMATOR

Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka”
Koscielecka 1
tel./fax. (33)84 304 54
e-mail:jedyneczka_oswiecim@o2.pl
www.jedyneczka.com

 

 

Szanowni Rodzice  !!!

Witamy Was i Wasze dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Jedyneczka”

w Oświęcimiu.

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 przedszkole rozpoczyna działalność

dnia 1 września 2017r.      Planowane godziny pracy: 6.00-17.00.

****************************************************************************************************************

 

Działalność placówki finansowana jest przez:
–  Miasto Oświęcim w postaci comiesięcznej dotacji podmiotowej
–  Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w placówce.

 

 

 ODPŁATNOŚĆ za pobyt dziecka składa się z opłaty stałej oraz kosztów żywienia.

 

Wysokość tzw „opłaty stałej” kształtuje się następująco:

  • dzieci korzystające z żywienia przebywające powyżej 5 godzin dziennie – 200 zł (od dwojga dzieci – 300 zł)
  • dzieci korzystające z żywienia i przebywające do 5 godzin dziennie – 160 zł (od dwojga dzieci– 230 zł)

Obniżamy opłatę stałą dla:

  • dzieci uczęszczających w określone, wybrane dni tygodnia (np. same poniedziałki, wtorki czy środy)- wysokość opłaty stałej będzie wówczas ustalana indywidualnie w zależności

od liczby dni pobytu

  • dzieci, które przez cały miesiąc były nieobecne (opłata pomniejszona o 20 zł)

Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.

Dzieci 6-letnie , które nie korzystają z żywienia i uczęszczają do przedszkola

w ramach przygotowania do szkoły, zwolnione są z opłaty stałej. Rodzice pokrywają jedynie koszty udziału w imprezach, wycieczkach, rytmice,* jak również wyposażenia dziecka w materiały , przybory oraz napoje i owoce.

Placówka zapewnia odpłatne, całodzienne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia oraz wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor.

  • Rodzice wychowanka decydują o ilości spożywanych przez dziecko posiłków.
  • W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce.
  • Opłaty od rodziców pobierane są „z góry” do 15 dnia każdego miesiąca na terenie placówki lub mogą być dokonywane przelewem na konto bankowe. Potwierdzeniem wpłaty jest rachunek.

 

Godziny wydawania posiłków:

śniadanie godz. 8.00

obiad godz. 11.30

podwieczorek godz. 14.00

oprócz posiłków podawane są napoje i owoce

 

Dzienna stawka żywieniowa (śniadanie, obiad, podwieczorek) planowana jest na 7,00 zł w zależności od cen artykułów spożywczych.

 

Odpłatność z tytułu kosztów surowców zużytych do przyrządzania posiłków kształtuje się następująco:

3 posiłki – 7,00 zł

2 posiłki- 5,60 zł

1 posiłek- 3,50 zł

 

Przedszkole jest placówką posiadającą trzy oddziały. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci o zbliżonym wieku.

-  Dzieci najmłodsze w wieku 2,5 -3,5 roku (jeden oddział usytuowany na parterze budynku)
-  Dzieci w wieku 4 – 6 lat ( dwa odziały znajdujące się na piętrze).

Dzieci w przedszkolu przebywać będą w grupach zbliżonych pod względem wieku. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia uwzględniający zasady higieny i zdrowia dziecka w wieku przedszkolnym oraz uwagi i sugestie rodziców. Harmonogram zajęć podawany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej.

Zajęcia prowadzone są według programu zatwierdzonego przez MEN. Czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oświęcimiu. W ramach działalności Poradni, każdy Rodzic ma prawo do bezpłatnego kontaktu z następującymi specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą, surdopedagogiem, tyflopsychologiem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa.

– Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (wyjścia i wycieczki).

– Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej pełnoletnią osobę (zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka)

w godzinach wyznaczonych przez organ prowadzący.

– W trosce o zdrowie wychowanków dzieci z objawami choroby nie będą przyjmowane do przedszkola

w żadnej sytuacji.

– Personel przedszkola nie może stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich oraz podawać lekarstw bez zgody jego rodziców- poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

– W trosce o bezpieczeństwo dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są ubezpieczeniem grupowym od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dzieci uczęszczające do przedszkola prosimy wyposażyć w następujące materiały i przybory:

Dzieci 4, 5-letnie:    podpisane pantofle, strój gimnastyczny (koszulka, krótkie spodenki), kubek, pasta i szczoteczka do zębów.

 „Maluszki” z oddziału I – pantofle,  poduszka typu „Jasiek” wraz z poszewką, piżamka (podpisane imieniem i nazwiskiem), odzież na zmianę w razie tzw. „wpadki”.

Każde dziecko należy ponadto dodatkowo wyposażyć w tzw. „wyprawkę”: blok rysunkowy, blok techniczny, papier kolorowy, paczkę kredek ołówkowych, paczkę kredek świecowych „Bambino”, 2 kleje w sztyfcie, paczkę plasteliny, farby plakatowe i akwarelowe, jedną teczkę tekturową.

Na przełomie miesiąca maja i czerwca odbędą się w przedszkolu „dni otwarte” dla dzieci, które zostały zapisane do naszej placówki. Zaproszenia dostarczymy osobiście.

Prosimy Rodziców, aby w terminie do dnia 15 sierpnia potwierdzili, że nie zdecydowali  o rezygnacji z zapisu dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia będzie jednoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy przyjętych wychowanków.