Regulamin

przedszkole jedyneczka linia rysowana

Przedszkole jest instytucją opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną.

Przedszkole zapewnia:

 • wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, w efekcie którego dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji,
 • pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem.

W związku z tym do zadań przedszkola należy:

 • ochrona zdrowia i rozwój sprawności fizycznej dziecka,
 • kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody,
 • rozwijanie sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka.

Zadania te spełnia przedszkole realizując Program Wychowania w Przedszkolu zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

……………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a  w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie.
 2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się od 1 lutego do końca marca.
 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.30.
 4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola.
 5. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
 6. Spóźnienie lub nieobecność dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.00.
 7. Nieodebranie dziecka do godziny 16.30, przy jednoczesnym braku kontaktu z   rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.
 8. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. w przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka , rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola.
 9. Rodzice zobowiązani są do regularnych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 15 każdego miesiąca.
 10. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane do dyrektora, nauczyciela lub pomocy do dzieci przed rozpoczęciem następnego miesiąca którego ma dotyczyć zmiana.
 11. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy  z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi.
 12. Ze względu na prowadzone w przedszkolu codzienne zajęcia ruchowe, a  co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii a  w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków. bransoletek, pierścionków itp  .
 13. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków. Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie.
 14. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się /bez pośpieszania dziecka/. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.
 15. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych, zajęć koorygująco-wspierających.
 16. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.
 17. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.
 18. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
 19. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
 20. Przedszkole nie pośredniczy w procedurze ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwego wypadku.
 21. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 22. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.
 23. Dziecko powinno przebywać w przedszkolu nie więcej niż 9 godzin dziennie

W przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:

I.  Śniadanie 8:00-8:30
III.  Obiad 11:00-11:40
IV.  Podwieczorek 13:45-14:10

 1. Przedszkole zastrzega sobie prawo do 1-miesięcznej przerwy urlopowej (w czasie, której nie będzie sprawowało opieki nad dzieckiem), przypadającej w lipcu lub sierpniu, o czym dyrektor przedszkola poinformuje w stosownym komunikacie na grupach zamkniętych oraz tablicy ogłoszeń lub na drzwiach wejściowych.
 2. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawnienia pracy bezpośrednio u dyrekcji lub nauczycielek. Nauczycielki poszczególnych grup udzielają informacji o przebiegu procesu opieki,  wychowania i nauczania – uczenia się dziecka.

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w Regulaminie, co pomoże w sprawnym funkcjonowaniu placówki i pogłębieniu współpracy z rodzicami.