UWAGA RODZICE

  • 6 wrzesień 2017

Informujemy Rodziców, że dnia 13 września 2017r. (środa)
o godz. 17.00 odbędą się zebrania grupowe.
Harmonogram spotkania.
1. Zapoznanie się z nauczycielami poszczególnych oddziałów.
2. Zapoznanie Rodziców ze statutem przedszkola:
• cele i zadania przedszkola,
• organizacja przedszkola- zasady organizacji zajęć z dziećmi, w tym zajęć dodatkowych,
• ubezpieczenie od następstw wypadków,
• zasady odpłatności itp.
3. Zapoznanie z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego.
4. Omówienie ramowego rozkładu dnia.
5. Wybór Rady Rodziców.
6. Sprawy różne, dyskusja.
Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.