Statut Przedszkola

przedszkole jedyneczka linia rysowana

Aneks nr 1 z dnia 15 grudnia 2017 roku

do Statutu Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka” Jolanta Mrozik,

 1. Kościelecka 1, w Oświęcimiu.

 

 

 

 • 1.

 

W Statucie Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka” Jolanta Mrozik, ul. Kościelecka 1, w Oświęcimiu z dnia 31 października 2017 roku wprowadza się z dniem 15 grudnia 2017 roku następujące zmiany:

 

 1. Rozdział XII otrzymuje brzmienie „Zadania (obowiązki) i prawa nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola”
 2. Wprowadza się następujące brzmienie Rozdziału XII:

 

 • 12.
 1. Statut Przedszkola określa zadania (obowiązki) i prawa nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
 2. Zasady zatrudniania oraz wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określa organ prowadzący.
 3. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 4. Personel Przedszkola zobowiązany jest:

– przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

– przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

– przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

– dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

– dbać o czystość na stanowisku pracy,

– wykonywać czynności zlecone przez Dyrektora oraz organ prowadzący,

– wykonywać badania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– przestrzegać zasad współżycia społecznego.

 1. Do zakresu zadań (obowiązków) nauczycieli należy w szczególności:
 • maksymalna dbałość o zdrowie i życie wszystkich dzieci powierzonych ich opiece,
 • planowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej z respektowaniem przepisów konwencji praw dziecka, norm moralnych i społecznych oraz odpowiedzialność za jej wykonanie,
 • współpraca i współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną oraz inną,
 • planowanie i prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tej obserwacji,
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • planowanie pracy z uwzględnieniem form pracy indywidualnej, związanej z potrzebami rozwojowymi każdego wychowanka,
 • odpowiedzialność za powierzone mienie,
 • stwarzanie atmosfery życzliwości, dbałość o dobre imię swego zakładu pracy,
 • nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa,
 • nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych,
 • nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia,
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
 • przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 7– letnich,
 • realizacja wszelkich innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.
 1. Do zakresu zadań (obowiązków) pracowników personelu pomocniczego należy w szczególności:
 • udział w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zajęć,
 • pomoc nauczycielowi w różnych sytuacjach tego wymagających,
 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,
 • utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony sprzęt,
 • podawanie posiłków dzieciom,
 • inne zlecone zadania przez Dyrektora,
 • odpowiedzialność za wydanie dziecka osobie upoważnionej pisemnie do odbioru dziecka,
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa na terenie Przedszkola.
 1. Do zakresu zadań (obowiązków) pracowników kuchni należy w szczególności:
 • uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według niego posiłków,
 • pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą,
 • ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków,
 • właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia,
 • przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni,
 • przestrzeganie zasad HACCP,
 • dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,
 • wydawanie posiłków w oznaczonych porach,
 • zgłaszanie Dyrektorowi powstałych usterek w sprzęcie oraz zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na terenie Przedszkola,
 • utrzymywanie wzorowej czystości w kuchni i pomieszczeniach do niej przyległych, sprzętu, naczyń i odzieży ochronnej.
 1. Do zakresu zadań (obowiązków) intendenta należy w szczególności:
 • pobieranie środków finansowych od pracodawcy i rozliczanie ich,
 • przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu,
 • przechowywanie i zabezpieczanie gotówki, rachunków, innej dokumentacji związanej z obiegiem pieniędzy,
 • sprawdzanie zgodności zakupów z rachunkiem,
 • ewidencjonowanie rachunków w odpowiednich rejestrach,
 • prowadzenie kartotek magazynowanych,
 • sprawdzanie i kontrolowanie przechowywanych w magazynie produktów,
 • współtworzenie dokumentacji HACCP,
 • działanie zgodnie z instrukcjami,
 • zakup artykułów spożywczych, środków czystości, sortów odzieżowych dla pracowników – odpowiednie ich ewidencjonowanie,
 • planowanie jadłospisów dekadowych i dziennych zgodnie z obowiązującymi normami,
 • wydawanie do kuchni artykułów spożywczych,
 • przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej.
 1. Szczegółowe zakresy zadań oraz zakres odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk znajdują się w teczkach osobowych pracowników i w Regulaminie Pracy Przedszkola.
 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo w szczególności do:
 • otrzymania wynagrodzenia w ustalonym czasie oraz w ustalonej wysokości,
 • urlopu,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • podnoszenia kwalifikacji,
 • świadczenia pracy w życzliwej i zgodnej z zasadami współżycia społecznego atmosferze.

Pozostałe prawa reguluje kodeks pracy oraz inne ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze.

 1. W przypadku zatrudnienia osób na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa oraz obowiązki uregulowane zostaną w umowach zawartych z tymi osobami.”

 

 

 • W Rozdziale XIV Zasady rekrutacji § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Do przedszkola przyjmowane są  dzieci w wieku od 3 do 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które  nie ukończyło 3 roku życia, jednakże które ukończyło 2,5 roku.”

 1. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.
 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2017 roku.

Statut

Niepublicznego Przedszkola„Jedyneczka”Jolanta Mrozi

ul.Kościelecka 1 w Oświęcimiu

SPIS TREŚCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne ………………………………………………………………………….3

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola ………………………………………………………………..…..3

Rozdział III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi………………………………………………………6

Rozdział IV

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez Rodziców lub inną upoważnioną osobę…………………………………………………………………………….6

Rozdział V

Organ prowadzący…………………………………………………………………………………….7

Rozdział VI

Organy przedszkola, kompetencje, warunki współdziałania, sposoby rozwiązywania sporów…………………………………………………………………………………………7

Rozdział VII

Organizacja pracy przedszkola, organizacja wczesnego wspomagania rozwoju, organizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych ……………………………………………………..10

Rozdział VIII

Oddział przedszkolny………………………………………………………………………………….11

Rozdział IX

Organizacja wychowania, nauczania i opieki, pomoc psychologiczno – pedagogiczna…….12

Rozdział X

Czas pracy……………………………………………………………………………………14

Rozdział XI                                                      

Zasady odpłatności, korzystanie z jedzenia, ubezpieczenie……………………………….…14

Rozdział XII

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola……………………………………15

Rozdział XIII

Prawa i obowiązki Rodziców, formy współdziałania z Rodzicami, częstotliwość kontaktów…………………………………………………………………………………….16

Rozdział XIV

Zasady  rekrutacji…………………………………………………………………………….18

Rozdział XV  

Prawa i obowiązki dziecka ………………….………………………………………………..18

Rozdział XVI

Postanowienia końcowe………………………………………………………………………19

 

 

 

 

 

Wykaz aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004, ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60).
 4. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.( Dz.U.2017.1189 t.j. z dnia 2017.06.22).
 5. Rozporządzenia wydane na podstawie ustaw, o których mowa w punktach od 1 do 4.

 

 

 

 

 

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

Nazwa i adres placówki

 • nazwa przedszkola – Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka” Jolanta Mrozik,
 • nazwa przedszkola na pieczęci –

Niepubliczne  Przedszkole „Jedyneczka” Jolanta Mrozik w Oświęcimiu,

 1. Kościelecka1, tel./fax 33/843 04 54, NIP 549-140-27-03
 • siedziba – Oświęcim, ul. Kościelecka1.
 1. Organem prowadzącym przedszkole jest osoba fizyczna –Jolanta Mrozik,

zam. Oświęcim, ul. Budowlanych 34/2.

 1. Dyrektorem przedszkola jest organ prowadzący Jolanta Mrozik.
 2. Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 3. Przedszkole jest placówką niepubliczną, której działalność finansowana jest przez:
 • Miasto Oświęcim w formie dotacji w wysokości i formie określonej w odrębnej ustawie,
 • rodziców w formie opłat stałych za świadczenie usług wychowania przedszkolnego,

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

 

                                        Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

 • 2.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach (w tym rozporządzeniach) wydanych na ich podstawie, w szczególności w rozporządzeniu określającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. W tym celu w przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

 

 1. Zadaniami przedszkola są w szczególności:
 • Wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 • Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji.
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 • Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 • Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 • Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

 1. Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

 

 • Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka dostosowując treści, metody i organizację pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej do potrzeb

i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno

– kulturowym i przyrodniczym oraz w razie potrzeby przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli spełnia warunki konieczne do przyjęcia dziecka z danym rodzajem niepełnosprawności.

 • Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.
 • Uwzględnianie typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu.
 • Działalność nauczycieli w ramach określonych obszarów edukacyjnych

z wykorzystaniem ustalonych w oddziale koncepcji pedagogicznych:

– poznawanie i rozumienie siebie i świata,

– nabywanie umiejętności przez działanie,

– odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,

– budowanie systemu wartości.

 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka

i umożliwianie ich zaspokojenia.

 • Organizowanie w ramach posiadanych możliwości różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie:

– zajęć logopedycznych,

– porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców,

– i innych, np. zajęcia rehabilitacyjne.

 • Prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu w dzienniku zajęć
 • Budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, z krajem rodzinnym.
 • Rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, personelu.
 • Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:
 1. prowadząc zajęcia w języku polskim,
 2. wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,
 3. pielęgnując tradycje,
 4. prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie w formie oś
 • Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący

w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

 • Współdziałanie z rodzicami oraz pełnienie wobec rodziców (opiekunów) funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze:
 1. pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 2. informowanie na bieżąco o postępach dziecka,
 3. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

 • 3.

 

 1. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i planem pracy.
 2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych mu dzieci, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 3. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 4. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 6. W wypadkach nagłych, wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 7. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu.
 8. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.
 9. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność.
 10. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb:
 • leżakowanie,
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające, czytanie bajek.
 1. Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu.

 

 

Rozdział IV

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

z przedszkola przez Rodziców lub inną upoważnioną osobę

 

 • 4.

 

 1. Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go przez Rodzica/Opiekuna do chwili odebrania dziecka przez Rodzica/Opiekuna lub upoważnione do tego osoby.
 2. Dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub inne osoby pisemnie upoważnione przez Rodziców/Opiekunów.
 3. Placówka zobowiązuje Rodziców/Opiekunów do osobistego złożenia pisemnych upoważnień do odbioru dziecka przez osoby trzecie.
 4. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli oraz personel pomocniczy do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka.
 5. Nauczyciel lub personel pomocniczy może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 6. W przypadku pozbawienia lub ograniczenia przez Sąd władzy rodzicielskiej jednego

z rodziców, rodzic/opiekun, który nie wyraża zgody na wydanie dziecka rodzicowi, który jest pozbawiony lub ma ograniczone prawa rodzicielskie, winien przedłożyć u dyrektora kserokopię prawomocnego orzeczenia Sądu w w/w zakresie.

 1. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Dyrektor może nałożyć na rodzica/opiekuna dodatkową opłatę

(w wysokości zgodnej z umową), w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola

w wyznaczonych godzinach pracy.

 

 

Rozdział V

Organ prowadzący

 

 1. Organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność.
 2. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:
 • koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami statutu,
 • podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola,
 • zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • wykonywanie remontów,
 • wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania oraz wykonywania innych zadań statutowych,
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, prawnej i organizacyjnej placówki,
 • wprowadzanie zmian do statutu, wprowadzanie tekstu jednolitego statutu,
 • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora przedszkola,
 • inne wynikające wprost z ustawy o systemie oświaty oraz Prawa oświatowego.
 1. Organ Prowadzący może pełnić funkcję Dyrektora.
 2. Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki osoba wyznaczona przez organ prowadzący przedszkole.

 

                                             Rozdział VI

Organy przedszkola,

kompetencje, warunki współdziałania, sposoby rozwiązywania sporów.

 

 • 6.

 

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola, Zastępca Dyrektora
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.
 1. Do zadań Dyrektora należy:
 • bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,
 • reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
 • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań,
 • realizacja uchwał Rady Pedagogicznej,
 • współpraca z Radą Pedagogiczną,
 • nadzór pedagogiczny,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,

 • dysponowanie środkami finansowymi,
 • prowadzenie polityki kadrowej,
 • tworzenie regulaminów przedszkola,
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycielioraz innych pracowników,
 • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielomi innym pracownikom,
 • organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • wspomaganie w rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami przedszkola.
 1. Dyrektora powołuje organ prowadzący.
 2. Dyrektor może powołać wicedyrektora określając jego kompetencje. Wicedyrektora odwołuje Dyrektor.
 3. Wicedyrektor:
 • zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności,
 • wykonuje w czasie nieobecności Dyrektora jego zadania oraz obowiązki,
 • korzysta z wszystkich praw, jakie przysługują Dyrektorowi, w tym prawa do zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • w czasie obecności Dyrektora, Wicedyrektor odpowiada za wykonanie zadań przydzielonych pisemnie przez Dyrektora.
 1. Rada Pedagogiczna:
 • jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi,
 • w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni

w przedszkolu,

 • przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola,
 • zebrania odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku oraz w miarę bieżących potrzeb,
 • zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
 • przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,
 • Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
 • zebrania są protokołowane, uchwały podejmowane są większością głosów

w obecności co najmniej połowy członków,

 • Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej pracy, który nie może być sprzeczny

z założeniami statutu oraz przepisami prawa,

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 • współdziałanie w tworzeniu planów Przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
 1. W przedszkolu może działać Rada Rodziców, która jest reprezentacją Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 • Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz placówki.
 • Celem Rady Rodziców jest współpraca z organami przedszkola.
 • Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola oraz przepisami prawa. Dyrektor przedszkola zatwierdza w/w regulamin.

 

 1. Zasady współdziałania organów przedszkola:

 

 • organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola,
 • organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach,

mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje posiedzenia w celu zorganizowanego współdziałania w realizacji planów i programów pracy, zasięgnięcia opinii innego organu w sprawie organizacji imprez, organizacji pracy placówki i prawidłowego funkcjonowania przedszkola, a także w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych

i planowanych działaniach lub decyzjach,

 • wszelka wymiana informacji między Dyrektorem, a Radą Pedagogiczną dokonuje się poprzez:
 1. zarządzenia wewnętrzne
 2. rozmowę.

 

 1. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

 

 • Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów.
 • Sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola.
 • Sprawy sporne między dyrektorem i pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący.
 • Wniosek lub skarga winny być kierowane do dyrektora, a jeżeli wniosek lub skarga dotyczy działania dyrektora, wniosek lub skarga winny być kierowane do organu prowadzącego.
 • Organ, do którego skierowano wniosek lub skargę, w razie potrzeby, wszczyna postępowanie wyjaśniające, zmierzające do ustalenia istotnych okoliczności

w sprawie. Postępowanie wszczyna się niezwłocznie. W ramach postępowania wyjaśniającego można przeprowadzić konfrontację pomiędzy organem, który złożył wniosek lub skargę oraz organem, w związku z którego działaniem złożono wniosek lub skargę.

 • Postępowanie wyjaśniające winno być zakończone do 1 miesiąca czasu, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
 • Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ prowadzący postępowanie informuje organ, który złożył wniosek lub skargę o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz organ przeciwko któremu skierowano wniosek lub skargę.
 • Na terenie przedszkola zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

 

Rozdział VII

Organizacja pracy przedszkola,

organizacja wczesnego wspomagania rozwoju,

organizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 

 • 7.

 

 1. Szczegółową organizację pracy w danym roku określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora przy współudziale Rady Pedagogicznej.
 2. Ramowy rozkład dnia opracowywany jest na podstawie innych przepisów.
 3. Obecność dziecka w przedszkolu jest sprawdzana raz dziennie i odnotowana w dzienniku zajęć.
 4. Ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych przedstawia Dyrektor na początku roku Rodzicom/opiekunom na zebraniu.

 

 1. Zajęcia dodatkowe
 • na terenie przedszkola mogą być organizowane dodatkowe zajęcia,
 • rodzaj zajęć dodatkowych, ich organizacja, częstotliwość, terminy i forma organizacyjna ustalane są przez dyrektora placówki,
 • zajęcia dodatkowe są bezpłatne i uczestniczą w nich wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola,
 • dyrektor ma możliwość zorganizowania odpłatnych dodatkowych zajęć.

 

 1. Przedszkole może prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, a także zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, jeżeli ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

 1. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład którego wchodzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, o odpowiednich kwalifikacjach.
 2. Do zadań zespołu należy w szczególności:
 • ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

2) nawiązanie współpracy z:

 1. a) przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
 2. b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających

z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego

i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,

 1. c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 1. Pracę zespołu koordynuje dyrektor.
 2. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka.
 3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się na zasadach określonych

w odrębnych przepisach, w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu   w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy.

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem

i jego rodziną.

 1. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor

w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

                                                Rozdział VIII

Oddział przedszkolny

 

 • 8.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych może ulec zmianie.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 30, przy czym:
 • w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola może zostać zmniejszona liczba oddziałów;
 • w okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych,
 • w sytuacjach wymienionych w punktach 1) i 2) liczba dzieci po połączeniu

w oddziałach nie może przekraczać 30 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

 1. Możliwe jest przyjmowanie dzieci które muszą przestrzegać odpowiedniej diety po przedłożeniu zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia.

 

 

 

 

Rozdział IX

Organizacja wychowania, nauczania i opieki,

pomoc psychologiczno – pedagogiczna,

opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

 

 • 9
 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 2. Wyboru programu z rejestru programów dokonują wspólnie nauczyciele danego oddziału, a zatwierdza je do realizacji dyrektor przedszkola.
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest również na podstawie programów autorskich opracowanych przez nauczycieli w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa do 45 minut . Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 5. Dzieci w przedszkolu korzystają z dodatkowych zajęć
 6. Za zgodą Rodzica/ Opiekuna Przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje Religii.
 7. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na w/w lekcje mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
 • sale zajęć dla poszczególnych oddziałów do nauczania, wychowania, opieki, spożywania posiłków,
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz sanitarno-higieniczne,
 • pomieszczenia bloku żywieniowego,
 • szatnie dla dzieci i personelu,
 • plac zabaw.

 

 1. Zapewnia się pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom zgodnie z ich potrzebami. W tym zakresie Przedszkole prowadzi współpracę

z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu polega w szczególności na:
 • diagnozowaniu środowiska dziecka,
 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka

i umożliwianiu ich zaspokojenia,

 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w uczeniu się,
 • wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami,
 • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli

i rodziców,

 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli dziecko korzysta z pomocy wykraczającej poza pomoc oferowaną przez Przedszkole, pomoc finansowana jest przez Rodziców lub Opiekunów Dziecka. Placówka może korzystać z pomocy specjalistów-wolontariuszy.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

– rodziców/opiekunów,

– poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

– dyrektora przedszkola,

– nauczyciela, lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

– asystenta rodziny,

– kuratora sądowego.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest w szczególności w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
  – zajęć rozwijających uzdolnienia,

– zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji, zajęć z psychologiem

– porad, konsultacji i warsztatów, szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

 

 1. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 

 • Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie, szczególnie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego,

z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą, uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania

w warunkach przedszkolnych,

 • do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne fizycznie oraz z

niepełnosprawnością intelektualną, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci,

 • decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy:

– rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego,

- istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli i specjalistów,

 • w przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek nauczycielki oddziału i Rady Pedagogicznej, dyrektor kieruje dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w celu wydania orzeczenia w sprawie:

– przyjęcia lub nie przyjęcia dziecka do przedszkola z podaniem uzasadnienia (wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej),

 • zajęcia WWR prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz specjaliści (psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, neurologopeda i inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor placówki, przy której zespół został zorganizowany,
 • nauczyciele i specjaliści wspólnie ustalają diagnozę poziomu funkcjonowania dziecka, opracowują program współpracy z rodziną i oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka, udział w ich realizacji oraz monitoring i ewaluację programów,
 • odpłatność za dziecko niepełnosprawne – od miesiąca, w którym placówka otrzyma dotację na dziecko wg wagi niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego stopień upośledzenia – ustalana jest przez dyrekcję indywidualną stawką opłaty stałej.

 

                                        Rozdział X.

Czas pracy

 

 • 10.
 1. Przedszkole jest czynne:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy,
 • w miesiącu lipcu placówka pełni dyżur wakacyjny,
 • w czasie dyżuru wakacyjnego Przedszkole czynne jest od 6.00 do 17.00,
 • w miesiącu sierpniu Przedszkole może być NIECZYNNE,
 • Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne lub też skrócić czas pracy placówki w okresie świąt, ferii, uroczystości lub z innych ważnych powodów,
 • Dyrektor zastrzega możliwość zmian czasu pracy placówki na dany rok szkolny po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców,
 • w czasie trwania roku szkolnego Dyrektor możne zmodyfikować ofertę edukacyjną

w zależności od bieżących potrzeb placówki oraz dzieci.

 

 

Rozdział XI

Zasady odpłatności, korzystanie z jedzenia, ubezpieczenie

 

 • 11.

 

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz opłat za żywienie:
 • opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:
 1. miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu,
 2. opłaty za żywienie,
 • Wysokość i termin opłat ustalana jest przez organ prowadzący i określona szczegółowo w umowie o świadczeniach przedszkolnych zawieranej

z Rodzicami/Opiekunami.

 1. Dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice.
 2. W przedszkolu nie stosuje się zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, z wyjątkiem nagłych przypadków zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XII

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

 

 • 12.

 

 1. Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
 2. Zasady zatrudniania oraz wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określa organ prowadzący.
 3. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy

z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 1. Do zakresu zadań Nauczycieli należy:
 • maksymalna dbałość o zdrowie i życie wszystkich dzieci powierzonych ich opiece,
 • planowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej

z respektowaniem przepisów konwencji praw dziecka, norm moralnych i społecznych oraz odpowiedzialność za jej wykonanie,

 • współpraca i współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną oraz inną,
 • planowanie i prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tej obserwacji,

 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • planowanie pracy z uwzględnieniem form pracy indywidualnej, związanej

z potrzebami rozwojowymi każdego wychowanka,

 • odpowiedzialność za powierzone mienie,
 • stwarzanie atmosfery życzliwości, dbałość o dobre imię swego zakładu pracy,
 • nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa,
 • nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych,
 • nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia,
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
 • przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6 – letnich,
 • realizacja wszelkich innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki

 

 1. Do zakresu zadań pracowników personelu pomocniczego należy:
 • udział w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zajęć,
 • pomoc nauczycielowi w różnych sytuacjach tego wymagających,
 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,
 • utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony sprzęt,
 • podawanie posiłków dzieciom,
 • oraz inne zlecone zadania przez Dyrektora,
 • odpowiedzialność za wydanie dziecka osobie upoważnionej pisemnie do odbioru dziecka,
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa na terenie przedszkola
 1. Szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk znajdują się w teczkach osobowych pracowników. Cały personel przedszkola zobowiązany jest przestrzegać zasad bhp i ppoż. na swoim stanowisku pracy.

 

 

Rozdział XIII

Prawa i obowiązki Rodziców,

formy współdziałania z Rodzicami oraz częstotliwość kontaktów.

 

 • 13.

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 • przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów oraz procedur obowiązujących na terenie Przedszkola,
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka przez osoby upoważnione, w wyznaczonych godzinach,
 • terminowe regulowanie opłat za Przedszkole,

 

 • niezwłoczne informowanie Dyrektora o chorobach, w tym zwłaszcza chorobach zakaźnych dziecka,
 • dbanie o czystość dzieci,
 • informowanie o wszelkich zmianach teleadresowych, zdrowotnych oraz innych związanych z dzieckiem,
 • Rodzice i nauczyciel zobowiązani są do wzajemnej współpracy dla dobra dziecka.

 

 1. Rodzice maja prawo do:
 • zapoznania się z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danych oddziale, programu wychowania przedszkolnego,
 • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • zapoznania się z procedurami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka oraz w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 • korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. Formy współdziałania Rodzica z przedszkolem:
 • zebrania ogólne grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne,
 • spotkania organizacyjne,
 • tablica informacyjna,
 • zajęcia otwarte z udziałem Rodziców,
 • dni otwarte
 • wspólne świętowanie takich uroczystości przedszkolnych jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, pasowanie na przedszkolaka, pożegnanie starszaków, festyny, pikniki,
 • strona internetowa,
 • warsztaty,
 • spotkania ze specjalistami,
 • organizowanie wystaw prac dziecięcych,
 • współpraca z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym,
 • inne formy wzajemnej współprac

 

 1. Częstotliwość kontaktów.
 • Pierwszy kontakt z Rodzicami następuje w chwili odbierania i składania kart zgłoszenia dziecka do przedszkola. Podczas pierwszego kontaktu Dyrektor lub Nauczyciel uzyskuje pierwsze informacje o dziecku. Po złożeniu kart zgłoszenia, odbywa się cykl zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych oraz ich rodziców.

Z początkiem roku szkolnego, organizowane jest przez dyrektora zebranie ogólne,

a następnie zebrania indywidualne w grupach.

 • Zebrania ogólne i grupowe organizowane są w zależności od potrzeb placówki

i rodziców (przeciętnie 1 raz w roku). Na zebraniach Rodzice informowani są

o regulaminie przedszkola, zapoznawani z prawami i obowiązkami dzieci. Nauczycielki w poszczególnych grupach szczegółowo przedstawiają rodzicom program pracy wychowawczej, zadania wynikające z programu oraz osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uzyskiwane przez poszczególne dzieci, o formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, omawiane są wszelkie kwestie organizacyjne oraz zadania wynikające  z podstawy programowej.

 • Indywidualne rozmowy (konsultacje) prowadzone są podczas pełnionego dyżuru nauczycieli lub dyrektora według harmonogramu wywieszonego na tablicy ogłoszeń..
 • Co najmniej 1 raz w roku organizowane są dni otwarte.
 • Wspólne świętowanie dotyczy takich uroczystości jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, festyny, pikniki, które wpływają na emocjonalne zaangażowanie dzieci, nauczycieli i rodziny. Dzieci prezentują osiągnięcia, czy umiejętności, także w ramach wystawianych spektakli, przedstawień, organizują niespodzianki dla najbliższych.  W dniu tych uroczystości dzieci pełnią rolę gospodarzy. Rodzice również oferują swoją chęć pomocy w bardzo różny sposób.
 • W razie potrzeby, organizowane są spotkania (warsztaty, prelekcje, wykłady) ze specjalistami oraz indywidulane konsultacje ze specjalistami.
 • Na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, udostępniane są bieżące informacje związane z organizacją życia przedszkolnego, w tym podejmowane inicjatywy oraz wycieczki.

 

 

Rozdział XIV

Zasady rekrutacji

 

 • 14.

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 roku  do 7 lat.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka jest „ karta zgłoszenia dziecka”.
 3. Dla dzieci już uczęszczających podstawą zgłoszenia jest „ karta kontynuacji wychowania przedszkolnego”.
 4. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci już uczęszczające do Przedszkola oraz ich rodzeństwo.
 5. Następnie o przyjęciu decyduje kolejność złożenia „kart zgłoszenia dziecka”, uwzględniająca potrzeby lokalne.
 6. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor placówki.
 7. Po przyjęciu dziecka do przedszkola Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są zawrzeć umowę oświadczeniu usług przedszkolnych.
 8. Umowa jest podstawą realizacji usługi edukacyjno-wychowawczej oferowanej przez Niepubliczne Przedszkole.
 9. Do Przedszkola dzieci mogą być przyjmowane przez cały rok.

 

 

Rozdział XV

Prawa i obowiązki dziecka

 

 • 15.
 1. Dziecko ma prawo do:

 

 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • bycia takim jakim jest, ale ze wskazaniem na rzeczy „dobre” i „złe”,
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
 • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • wypoczynku,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • badania i eksperymentowania,
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 • wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania,
 • nagradzania wysiłku,
 • współdziałania z innymi,
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym oczenia,
 • codziennego pobytu na powietrzu,
 • korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,
 • formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),
 • ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
 • współpracy nauczyciel – dziecko, która powinna opierać się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • zdrowego odżywiania,
 • nauki regulowania własnych potrzeb fizjologicznych.

 

 1. Do obowiązków dziecka należy:
 • przestrzeganie ustalonych reguł,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
 • pełnienie dyżurów,
 • bezwzględne poszanowanie nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
 • poszanowanie godności osobistej innych dzieci i dorosłych.

 

 1. Skreślenie dziecka z listy przedszkolnej następuje w wyniku decyzji Dyrektora w przypadku:
 • nie podpisania umowy o świadczenie usług przez Przedszkola,
 • nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej 1 miesiąc,
 • uchylania się rodziców od terminowego dokonywania opłat za przedszkole,
 • nie wniesienia opłaty za przedszkole przez okres jednego miesiąca,
 • agresywnego lub stwarzającego zagrożenie życia, zdrowia czy bezpieczeństwa zachowania dziecka w stosunku do osób trzecich,
 • utrudnianie prowadzenia zajęć przez dziecko,
 • w razie zakwalifikowania dziecka do indywidualnej opieki na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej i innej poradni specjalistycznej,
 • braku współpracy, braku współdziałania pomiędzy personelem przedszkola, dyrektorem oraz rodzicem, zgłaszania nieuzasadnionych pretensji przez rodzica,
 • nie podporządkowywania się uchwałom organów wewnątrzprzedszkolnych,

 

 

 

                                           Rozdział XVI

Postanowienia końcowe

 

 • 16.

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, zastosowanie mają przepisy ustawy

o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz innych ustaw powszechnie obowiązujących oraz rozporządzeń.

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dyrektora, nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, rodziców, dzieci.
 2. Statut został uchwalony i nadany przez organ prowadzący przedszkole.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w postaci:

– wykazania zaistniałych zmian lub

– w postaci tekstu jednolitego kiedy statut był często nowelizowany lub dokonano w nim wielu zmian.

 

 

 • 17

 

WEJŚCIE W ŻYCIE ZMIAN W STATUCIE

 

Znowelizowany STATUT w postaci tekstu jednolitego wchodzi w życie

z dniem 31 października  2017 roku.