Statut Przedszkola

przedszkole jedyneczka linia rysowana

STATUT
Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka”

Jolanta Mrozik
w Oświęcimiu

ROZDZIAŁ I
§ 1.

NAZWA PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole nosi nazwę:

Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka” Jolanta Mrozik

i nazywa się w dalszej części statutu przedszkolem.

2. Adres przedszkola:

32-600 Oświęcim ul. Kościelecka 1

3.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kurator Oświaty w Krakowie.

4. Podstawą prawną działania przedszkola jest:

1)      1) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) – zwana dalej Ustawą,

2) wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

3) Uchwała Rady Miasta Oświęcim Nr LIV/524/02 z dnia 27lutego 2002 w sprawie: tworzenia przedszkoli niepublicznych.

4) niniejszy statut

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Celem przedszkola jest:

1)    sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,

2)      wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem  społeczno – kulturowym i przyrodniczym,

3) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,

4)      umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia świadomości  narodowej etnicznej, językowej i religijnej,

5)      współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

6)      wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka , rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka , a w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,

7)      przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,

8)      przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie poprzez częste obcowanie z  kulturą i sztuką.

§ 3

 1. Zadaniem przedszkola jest:

1)  zapewnienie dzieciom opieki i wspomaganie ich rozwoju w przyjaznym,  bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2)  uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,

3)  stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności , dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

4)  rozwijanie wrażliwości moralnej, budowanie systemu wartości,

5)  kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzącym w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

6)  rozbudzenie ciekawości poznawczej , zachęcenie do aktywności badawczej,

7)  rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć,

        8)  zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego.

§ 4

 1. Podstawowymi  formami  działalności dydaktyczno – wychowawczej przedszkola są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,

3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,

 4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji , wyboru partnerów i środków materialnych,

5) spontaniczna działalność dzieci ,

6) zajęcia dodatkowe organizowane za zgoda rodziców.

2.  Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przedszkole może prowadzić powyższą działalność również w celu wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji placówki.

§ 5

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom stała opiekę pedagogiczną  w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem.
 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci .
 3. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności , nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.
 4. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej , wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa ,wspomaga woźna oddziałowa.
 5. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę – na każde 10-ro dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun.
 6. Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu są  określone zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 7. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

§ 6

 1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole może organizować wyjazdy dzieci na „zielone przedszkole”.
 3. Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgoda i odpłatnością rodziców (opiekunów prawnych).
 4. W przypadku , kiedy rodzic (opiekun prawny) nie ubezpiecza w przedszkolu dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi stosowne oświadczenie.

§ 7

 1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka , nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie , a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani  do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie , z równoczesnym poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów).

§ 8

1.       Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci  z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.       Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą , zdolną do podejmowania czynności prawnych , upoważnioną na piśmie przez rodziców.

3.       Upoważnienie powinno zawierać  imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego .Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.

4.        Upoważnienie powinno  być dostarczone   osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych) do nauczycielki    z grupy i pozostać  w dokumentacji przedszkola.

5.       Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.

6.       Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określona osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

7.       W przypadku wychowanków domów dziecka , dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby upoważnione przez dyrektora domu dziecka .

8.       Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

9.       O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola . W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi).

10.   W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie.

11.   W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców ( opiekunów prawnych) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.

12.   Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).

13.   Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

14.   W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nie upoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję.

 § 9

 1. Przedszkole organizuje naukę  religii  na życzenie rodziców (opiekunów prawnych ) wyrażoną na piśmie.
 2. Za zgodą rodziców ( opiekunów prawnych) w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe: rytmika, nauka języka obcego, nauka pływania, taniec towarzyski , kółka zainteresowań.
 3. Zajęcia dodatkowe organizowane są za pełna odpłatnością rodziców (opiekunów prawnych) oraz za ich zgodą wyrażoną na piśmie.
 4. Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 5. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje oraz ubezpieczenie OC.
 6. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jej opiece.

ROZDZIAŁ III

ORGANY  PRZEDSZKOLA

§ 10

      1. Organami przedszkola są :

          1) Dyrektor Przedszkola,

          2) Rada Pedagogiczna.

§ 11

 1. Przedszkolem kieruje dyrektor.
 2. Dyrektor odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi.
 3. Dyrektor przedszkola kieruje bieżąca działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
 4. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny polegający na prowadzeniu działalności diagnostycznej, oceniającej i wspomagającej a w szczególności:

1)      ocenianiu stanu i warunków działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej,

2)      analizowaniu i ocenianiu efektów działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

3)      udzielaniu pomocy nauczycielom  w wykonywaniu ich zadań  wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych,

4)      inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznej, metodycznej i organizacyjnej.

 1. Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli, niezbędne do dokonywania oceny ich pracy .
 2. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą  Pedagogiczną  i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz ze środowiskiem lokalnym.
 3. Realizuje uchwały rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami, decyduje w sprawach:
 5. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 6. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

9. Dyrektor stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości., realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organy kontrolujące oraz rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem

10.  Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1)      systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu, gdy warunki materialne rodziny nie upoważniają do korzystania z zapomóg i zwolnień,

2)      uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych , w oddziale ogólnodostępnym,

3)      rodzice (opiekunowie) notorycznie nie przestrzegają zasad kultury i dobrych obyczajów lub w jakikolwiek inny sposób zakłócają pracę przedszkola oraz naruszają jego dobre imię.

4)      decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków podejmuje dyrektor przedszkola po uprzednim wysłuchaniu rodzica oraz po konsultacji z Radą Pedagogiczną.

 1.  Dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) o możliwości bezpłatnego realizowania przez dziecko 6 – letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, uzgadnia z rodzicami sposób jego realizacji.
 2. Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka  o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego oraz  zmianach w tym zakresie.

§ 12

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialny organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Zasady działania Rady Pedagogicznej określa stosowny regulamin.

§ 13

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 2. Organy przedszkola zapewniają bieżąca informacje pomiędzy sobą poprzez:

1)      organizowanie wspólnych posiedzeń,

2)      wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania ,

3)      planowanie i podejmowanie wspólnych działań .

 1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
 2. W sprawach nie rozstrzygniętych przez Dyrektora, strony mogą zwracać się, w zależności  od przedmiotu sporu, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

ROZDZIAŁ IV

ORAGNIZACJA   DZIAŁALNOŚCI    PRZEDSZKOLA

§ 14

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 – 5 lat.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
 3. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i ich uzdolnienia.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 30 osób.

§ 15

 1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego .
 2. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego , uwzględniającego  podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 3. Zestaw programów wychowania przedszkolnego jest zatwierdzony przez Dyrektora przedszkola po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej .
 4. Godzina zajęć w przedszkolu nie może przekroczyć 45 minut.
 5. Czas trwania zajęć organizowanych przez nauczyciela i zajęć  prowadzonych  dodatkowo  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1)      z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15-30 minut,

2)      z dziećmi w wieku 5 lat około 30-45 minut.

§ 16

 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć , w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.
 2. W przedszkolu  prowadzone są dzienniki zajęć dodatkowych.
 3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 4. Dokumentacje przebiegu nauczania udostępnia się organowi   sprawującemu nadzór pedagogiczny.

§ 17

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola.
 2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej  i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :

1)      czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)      liczbę pracowników przedszkola,

3)      ogólna liczbę godzin pracy ,

4)      kwalifikacje nauczycieli i stopień awansu zawodowego.

§ 18

 1. Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny, oraz oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 4. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 5. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godziny  8:00 do godziny 13:00

1) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów ) , 5-cio godzinny czas przeznaczony  na realizację podstawy programowej może być przesuwany w czasie , w granicach  około  1 godziny.

§ 19

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia.
 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są i zatwierdzane przez dyrektora przedszkola.
 3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala dyrektor przedszkola.
 4. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00  do 17:00  w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 5. Godziny pracy przedszkola mogą ulegać  zmianie , w zależności od potrzeb środowiska

§ 20

1.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2.     W miarę możliwości , przy powierzaniu opieki nad  oddziałem , dyrektor uwzględnia propozycje rodziców.

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

ROZDZIAŁ    V

ZASADY   ODPŁATNOŚCI

§ 21 Finansowanie działalności przedszkola

1. Koszty działalności przedszkola pokrywane są:

     1) Z opłat za usługi świadczone przez przedszkole

     2) Jednorazowego wpisowego wpłacanego po zakwalifikowaniu dziecka nowo przyjętego do przedszkola, nie podlegającego zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z przedszkola

   3) Z dotacji z budżetu miasta Oświęcim udzielanych wg obowiązujących przepisów

   4) Ze środków przekazywanych oraz pozyskanych przez osobę prowadzącą

2. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa osoba prowadząca placówkę.

3. Opłaty za wyżywienie kwitowane są na rachunkach uproszczonych

4. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez osobę prowadzącą lub intendenta przedszkola, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca /termin podany na pierwszym zebraniu z rodzicami/.

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie za wszystkie nieobecne dni po wcześniejszym zgłoszeniu jego nieobecności.

   6. Rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są do uiszczania stałej opłaty miesięcznej w wysokości ustalonej przez osobę prowadzącą.

     7. Na wniosek Rady Pedagogicznej osoba prowadząca przedszkole może organizować indywidualną pomoc dzieciom żyjącym w ciężkich warunkach rodzinnych lub losowych. Pomoc może mieć formę ulgi w opłatach, a zasady jej przyznawania określi osoba prowadząca.

8. Wychowankowie przedszkola za zgodą rodziców winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego.

ROZDZIAŁ    VI

NAUCZYCIELE   I  INNI  PRACOWNICY   PRZEDSZKOLA

§ 22

      1.   W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i  pracowników administracji i obsługi.

      2.    Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określa Kodeks Pracy.

§ 23

      1.  Nauczyciel  podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem korzysta     z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na  zasadach określonych w Kodeksie Karnym.

2. Dyrektor jest zobowiązany występować z urzędu w  obronie  nauczyciela , którego prawa zostały naruszone.

 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece  wychowanków.
 2. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania, między innymi:

1)  informuje rodziców (prawnych opiekunów) o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy.

2)  udziela rzetelnych informacji o postępie  w rozwoju dziecka, przekazuje informacje w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu (pokój nauczycielski),

           3)  ustala z rodzicami (prawnymi opiekunami ) wspólne kierunki działań wspomagających ich

               rozwój i wychowanie – w szczególności z dziećmi  o   specyficznych potrzebach edukacyjnych,

           4)  udostępnia rodzicom  (prawnym opiekunom) wytwory działalności dzieci (prace plastyczne,

                 karty pracy dzieci, arkusze diagnostyczne rozwoju dziecka),

5)      planuje i prowadzi prace wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o zestaw  programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość ,

6)      tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

7)      dąży do pobudzenia aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju ,

8)      wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej,

9)      stosuje zasadę indywidualizacji pracy uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka ,

10)  stosuje aktywizujące metody pracy.

 1. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dzieci i stymulowanie ich rozwoju:
 2. dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności ,
 3. prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo – kompensacyjną  w oparciu o zestaw  zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji , dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka , stosując zasadę stopniowania trudności.
 4. Współpracuje ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej .
 5. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego  oraz podręcznika spośród zestawu  programów i podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego. .
 6. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
 7. Procedurę wdrożenia opracowanego programu określają szczegółowe przepisy.
 8. Nauczyciel systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez między innymi :

1)   zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu,

2)   udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,

3)   aktywny udział w wewnętrznych szkoleniach Rady Pedagogicznej,

4)   samokształcenie,

5)  pomoc merytoryczna ze strony dyrektora , nauczyciela metodyka i innych specjalistów,

6) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

 1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami), w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci , ujednolicenia procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola , w szczególności organizują:

1)  zebrania ogólne rodziców – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku,

2)  zebrania oddziałowe – co najmniej 2 razy w roku,

3)  konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców (opiekunów prawnych) – systematycznie , w miarę potrzeb,

4)  zajęcia otwarte dla rodziców (opiekunów prawnych) – co najmniej jeden raz w kwartale

5)  uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców (opiekunów prawnych)  oraz najbliższych członków rodziny – według harmonogramu,

6)      „kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki , realizowanych zadania, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na bieżąco,

7)      spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi – w miarę potrzeb.

 1. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców (opiekunów prawnych) w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.

§ 24

1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno –  pedagogiczną , w tym :

1)      sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań,

2)      kieruje wychowanków na badania psychologiczno –pedagogiczne ,

3)      realizuje orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2. Współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza :

    1)  prowadzi oświatę zdrowotną ,

   2)  pomaga rodzicom w kierowaniu  dzieci do poradni specjalistycznych,

   3)  organizuje narady szkoleniowe i konsultacje z udziałem  specjalistów ,

  4)  organizuje w miarę możliwości  zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

§ 25

1. Przedszkole zatrudnia  pracowników administracyjno – obsługowych , są nimi :

    1)  intendent

    2)  kucharka

    3)  pomoc kucharza

   4) woźne oddziałowe

2. Pracownicy administracyjno – obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym między innymi poprzez :

1)      troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,

2)      współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniu ich godności osobistej,

3)      usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

4.Do obowiązków pracowników przedszkola należy :

    1)  dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,

    2)  przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych ,

    3)  odpowiedzialność za powierzony sprzęt  i narzędzia pracy,

    4)  przestrzeganie dyscypliny pracy,

     5)  dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

5. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających organizacji placówki .

6. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

 

§ 26

1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców (opiekunów prawnych).

 

ROZDZIAŁ    VII

PRAWA  I  OBOWIĄZKI   RODZICÓW  I  DZIECI

§ 27

1. Rodzice (opiekunowie prawni ) mają w szczególności prawo do :

    1)  rzetelnej informacji o dziecku , jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,

    2)  pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych ,

    3)  uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno –pedagogiczna,

    4)  pomocy w kontaktach ze specjalistami : psychologiem, logopedą,

    5)  zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

2. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa

    obowiązek między innymi do :

    1)  udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka , mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

    2)  zapewnienia dzieciom 5 – letnim regularnego uczęszczania na zajęcia,

    3)  regularnego kontaktowania się z wychowawcą  w celu  ujednolicenia oddziaływań wychowawczych ,

4)      terminowego  dokonywania  opłaty za korzystanie dziecka z przedszkola.

3.  Dziecko ma prawo do :

     1)  podmiotowego i życzliwego traktowania,

     2)  spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

     3)  akceptacji takim jakim jest,

     4) własnego tempa rozwoju,

     5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

     6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw,

     7) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

     8) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami.

4. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek :

    1)  szanowania wytworów innych dzieci,

    2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

   3)  przestrzegania zasad higieny osobistej.

ROZDZIAŁ    VIII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY  REKRUTACJI  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA

§ 28

1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci  w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci już uczęszczające, dzieci 6-letnie , dzieci rodziców obojga pracujących.

2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana  w formie oferty umieszczonej w widocznym miejscu przedszkola.

3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia  dziecka do przedszkola ” przedłożona w kancelarii przedszkola . O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia dziecka w miarę wolnych miejsc.

4. Podstawę ostatecznego przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi umowa zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka a dyrektorem przedszkola .

5. Nie zgłoszenie się dziecka do placówki w terminie do 15 września jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka listy wychowanków.

§ 30

 1. Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne .

2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani do zgłoszenia dziecka do przedszkola  oraz zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia.

ROZDZIAŁ    IX

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 30

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy

3. Przedszkole używa pieczęci podłużnej w brzmieniu:

Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka”

Jolanta Mrozik

32-600 Oświęcim, ul. Kościelecka 1

Tel./fax (033) 84-304-54

REGON  356775797    NIP 549-140-27-03

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

5. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień ustala osoba prowadząca placówkę.

6. Projekt zmiany Statutu lub nowego statutu podlega konsultacji z Radą Pedagogiczną.

 

Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2008.