Statut Przedszkola

przedszkole jedyneczka linia rysowana

 

                                  Statut

Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka” Jolanta Mrozik

 1. Kościelecka 1 w Oświęcimiu

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne ………………………………………………………………………….2

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola ………………………………………………………………..…..2

Rozdział III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi………………………………………………………4

Rozdział IV

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez Rodziców lub inną upoważnioną osobę…………………………………………………………………………….5

Rozdział V

Organ prowadzący…………………………………………………………………………………….6

Rozdział VI

Organy przedszkola, kompetencje, warunki współdziałania, sposoby rozwiązywania sporów…………………………………………………………………………………………6

Rozdział VII

Organizacja pracy przedszkola, organizacja wczesnego wspomagania rozwoju, organizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych ………………………………………………………9

Rozdział VIII

Oddział przedszkolny………………………………………………………………………………….11

Rozdział IX

Organizacja wychowania, nauczania i opieki, pomoc psychologiczno – pedagogiczna…….12

Rozdział X

Czas pracy……………………………………………………………………………………14.

Rozdział XI                                                       

Zasady odpłatności, korzystanie z jedzenia, ubezpieczenie……………………………….…14

Rozdział XII

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola……………………………………14

Rozdział XIII

Prawa i obowiązki Rodziców, formy współdziałania z Rodzicami, częstotliwość kontaktów…………………………………………………………………………………….16

Rozdział XIV

Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków……………………………………………………………….17

Rozdział XV

Zasady rekrutacji……………………………………………………………………………..19

Rozdział XVI

Postanowienia końcowe………………………………………………………………………19

 

Wykaz aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004, ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60).
 4. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.( Dz.U.2017.1189 t.j. z dnia 2017.06.22).
 5. Rozporządzenia wydane na podstawie ustaw, o których mowa w punktach od 1 do 4.

 

 

 

 

                                                                  Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

Nazwa i adres placówki

 • nazwa przedszkola – Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka” Jolanta Mrozik,
 • nazwa przedszkola na pieczęci –

Niepubliczne  Przedszkole „Jedyneczka” Jolanta Mrozik w Oświęcimiu,

 1. Kościelecka1, tel./fax 33/843 04 54, NIP 549-140-27-03
 • siedziba – Oświęcim, ul. Kościelecka 1.
 1. Organem prowadzącym przedszkole jest osoba fizyczna –Jolanta Mrozik,

zam. Oświęcim, ul. Budowlanych 34/2.

 1. Dyrektorem przedszkola jest organ prowadzący Jolanta Mrozik, wicedyrektorem jest Aldona Mrozik.
 2. Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 3. Przedszkole jest placówką niepubliczną, której działalność finansowana jest przez:
 • Miasto Oświęcim w formie dotacji w wysokości i formie określonej w odrębnej ustawie,
 • rodziców w formie opłat stałych za świadczenie usług wychowania przedszkolnego,

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

 

                                                       Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

 • 2.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach (w tym rozporządzeniach) wydanych na ich podstawie, w szczególności w rozporządzeniu określającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. W tym celu w przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

 

 1. Zadaniami przedszkola są w szczególności:
 • Wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 • Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji.
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 • Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 • Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 • Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

 1. Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

 

 • Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka dostosowując treści, metody i organizację pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej do potrzeb

i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno

– kulturowym i przyrodniczym oraz w razie potrzeby przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli spełnia warunki konieczne do przyjęcia dziecka z danym rodzajem niepełnosprawności.

 • Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.
 • Uwzględnianie typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu.
 • Działalność nauczycieli w ramach określonych obszarów edukacyjnych

z wykorzystaniem ustalonych w oddziale koncepcji pedagogicznych:

– poznawanie i rozumienie siebie i świata,

– nabywanie umiejętności przez działanie,

– odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,

– budowanie systemu wartości.

 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka

i umożliwianie ich zaspokojenia.

 • Organizowanie w ramach posiadanych możliwości różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie:

– zajęć logopedycznych,

– porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców,

– i innych, np. zajęcia rehabilitacyjne.

 • Prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu w dzienniku zajęć
 • Budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, z krajem rodzinnym.
 • Rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, personelu.
 • Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:
 1. prowadząc zajęcia w języku polskim,
 2. wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,
 3. pielęgnując tradycje,
 4. prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie w formie oś
 • Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący

w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

 • Współdziałanie z rodzicami oraz pełnienie wobec rodziców (opiekunów) funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze:
 1. pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 2. informowanie na bieżąco o postępach dziecka,
 3. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych          w przedszkolu i poszczególnych oddziałach.

 

 

                                                               Rozdział III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

 • 3.

 

 1. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i planem pracy.
 2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych mu dzieci, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 3. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 4. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 6. W wypadkach nagłych, wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 7. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu.
 8. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.
 9. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność.
 10. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb:
 • leżakowanie,
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające, czytanie bajek.
 1. Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu.

 

Rozdział IV

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

z przedszkola przez Rodziców lub inną upoważnioną osobę

 

 • 4.

 

 1. Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go przez Rodzica/Opiekuna do chwili odebrania dziecka przez Rodzica/Opiekuna lub upoważnione do tego osoby.
 2. Dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub inne osoby pisemnie upoważnione przez Rodziców/Opiekunów.
 3. Placówka zobowiązuje Rodziców/Opiekunów do osobistego złożenia pisemnych upoważnień do odbioru dziecka przez osoby trzecie.
 4. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli oraz personel pomocniczy do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka.
 5. Nauczyciel lub personel pomocniczy może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 6. W przypadku pozbawienia lub ograniczenia przez Sąd władzy rodzicielskiej jednego

z rodziców, rodzic/opiekun, który nie wyraża zgody na wydanie dziecka rodzicowi, który jest pozbawiony lub ma ograniczone prawa rodzicielskie, winien przedłożyć u dyrektora kserokopię prawomocnego orzeczenia Sądu w w/w zakresie.

 1. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Dyrektor może nałożyć na rodzica/opiekuna dodatkową opłatę

(w wysokości zgodnej z umową), w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola

w wyznaczonych godzinach pracy.

 

Rozdział V

Organ prowadzący

 

 1. Organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność.
 2. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:
 • koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami statutu,
 • podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola,
 • zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • wykonywanie remontów,
 • wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania oraz wykonywania innych zadań statutowych,
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, prawnej i organizacyjnej placówki,
 • wprowadzanie zmian do statutu, wprowadzanie tekstu jednolitego statutu,
 • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora przedszkola,
 • inne wynikające wprost z ustawy o systemie oświaty oraz Prawa oświatowego.
 1. Organ Prowadzący może pełnić funkcję Dyrektora.

 

 

 

                                                           Rozdział VI

Organy przedszkola,

kompetencje, warunki współdziałania, sposoby rozwiązywania sporów.

 

 • 6.

 

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola,
 • Wicedyrektor przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.
 1. Do zadań Dyrektora należy:
 • bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,
 • reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
 • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań,
 • realizacja uchwał Rady Pedagogicznej,
 • współpraca z Radą Pedagogiczną,
 • nadzór pedagogiczny,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,

 • dysponowanie środkami finansowymi,
 • prowadzenie polityki kadrowej,
 • tworzenie regulaminów przedszkola,
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycielioraz innych pracowników,
 • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielomi innym pracownikom,
 • organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • wspomaganie w rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami przedszkola.
 1. Dyrektora powołuje organ prowadzący.
 2. Dyrektor może powołać wicedyrektora określając jego kompetencje. Wicedyrektora odwołuje Dyrektor.
 3. Do podstawowych obowiązków wicedyrektora przedszkola należy:
 • reprezentowanie przedszkola w czasie nieobecności dyrektora;
 • współdziałanie z dyrektorem przedszkola w kwestii organizacji roku szkolnego, przydziału czynności dodatkowych nauczycielom, planu szkoleń rady pedagogicznej;
 • organizowanie pracy przedszkola, imprez przedszkolnych wyjazdów poza teren placówki;
 • organizowanie procesów rekrutacji dzieci oraz nadzór nad dokumentacją dzieci;
 • nadzór nad dokumentacją pracowników;
 • opracowanie obowiązków (czynności) pracowników przedszkola;
 • organizowanie szkoleń;
 • prowadzenie i aktualizacja Systemu Informacji Oświatowej.
 1. Rada Pedagogiczna:
 • jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi,
 • w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni

w przedszkolu,

 • przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola,
 • zebrania odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku oraz w miarę bieżących potrzeb,
 • zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
 • przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,
 • Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
 • zebrania są protokołowane, uchwały podejmowane są większością głosów

w obecności co najmniej połowy członków,

 • Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej pracy, który nie może być sprzeczny

z założeniami statutu oraz przepisami prawa,

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 • współdziałanie w tworzeniu planów Przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
 1. W przedszkolu może działać Rada Rodziców, która jest reprezentacją Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 • Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz placówki.
 • Celem Rady Rodziców jest współpraca z organami przedszkola.
 • Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola oraz przepisami prawa. Dyrektor przedszkola zatwierdza w/w regulamin.

 

 

 1. Zasady współdziałania organów przedszkola:

 

 • organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola,
 • organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach, mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje posiedzenia w celu zorganizowanego współdziałania w realizacji planów i programów pracy, zasięgnięcia opinii innego organu w sprawie organizacji imprez, organizacji pracy placówki i prawidłowego funkcjonowania przedszkola, a także w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,
 • wszelka wymiana informacji między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną dokonuje się poprzez:
 1. zarządzenia wewnętrzne
 2. rozmowę.

 

 

 1. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

 

 • Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów.
 • Sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola.
 • Sprawy sporne między dyrektorem i pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący.
 • Wniosek lub skarga winny być kierowane do dyrektora, a jeżeli wniosek lub skarga dotyczy działania dyrektora, wniosek lub skarga winny być kierowane do organu prowadzącego.
 • Organ, do którego skierowano wniosek lub skargę, w razie potrzeby, wszczyna postępowanie wyjaśniające, zmierzające do ustalenia istotnych okoliczności

w sprawie. Postępowanie wszczyna się niezwłocznie. W ramach postępowania wyjaśniającego można przeprowadzić konfrontację pomiędzy organem, który złożył wniosek lub skargę oraz organem, w związku z którego działaniem złożono wniosek lub skargę.

 • Postępowanie wyjaśniające winno być zakończone do 1 miesiąca czasu, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
 • Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ prowadzący postępowanie informuje organ, który złożył wniosek lub skargę o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz organ przeciwko któremu skierowano wniosek lub skargę.
 • Na terenie przedszkola zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

 

Rozdział VII

Organizacja pracy przedszkola,

organizacja wczesnego wspomagania rozwoju,

organizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 

 • 7.

 

 1. Szczegółową organizację pracy w danym roku określa Dyrektor przy współudziale dyrektora do spraw pedagogicznych oraz Rady Pedagogicznej.
 2. Ramowy rozkład dnia opracowywany jest na podstawie innych przepisów.
 3. Obecność dziecka w przedszkolu jest sprawdzana raz dziennie i odnotowana w dzienniku zajęć.
 4. Ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych przedstawia Dyrektor na początku roku Rodzicom/opiekunom na zebraniu.

 

 1. Zajęcia dodatkowe
 • na terenie przedszkola mogą być organizowane dodatkowe zajęcia,
 • rodzaj zajęć dodatkowych, ich organizacja, częstotliwość, terminy i forma organizacyjna ustalane są przez dyrektora placówki,
 • zajęcia dodatkowe są bezpłatne i uczestniczą w nich wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola,
 • dyrektor ma możliwość zorganizowania odpłatnych dodatkowych zajęć,
 • dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć dodatkowych nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami lub firmie zewnętrznej,
 • przedszkole może organizować dla dzieci różne formy działalności po godzinach pracy (festyny, uroczystości przedszkolne, imprezy środowiskowe).

 

 1. Przedszkole może prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, a także zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, jeżeli ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.
 • Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład którego wchodzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, o odpowiednich kwalifikacjach.
 • do zadań zespołu należy w szczególności:

– ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

– nawiązanie współpracy z:

 • przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
 • podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających

z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,

 

 • ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

 

 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 • ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
 • Pracę zespołu koordynuje dyrektor.
 • Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się na zasadach określonych
 • w odrębnych przepisach, w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem

i jego rodziną.

 • Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor

w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

 1. Zawieszenie zajęć w przedszkolu.

1) Zajęcia w przedszkolu zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

 1. a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 2. b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
 3. c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 4. d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w ppkt. a) – c) – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.

2) W przypadku zawieszenia zajęć, na okres powyżej dwóch dni, dyrektor przedszkola organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

3) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane:

 1. a) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego,
 2. b) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem,
 3. c) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań,
 4. d) w inny sposób niż określone w ppkt a) – c), umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

4) O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

1) Nauczyciele wykorzystują technologie informacyjno – komunikacyjne do realizacji zajęć kształcenia na odległość obsługiwane z poziomu komputerów za pomocą wybranej platformy, poprzez spotkania on-line w różnej formie, prezentacje, programy do pracy z dziećmi, multimedialne książeczki, aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

2) Materiały niezbędne do realizacji zajęć będą przekazywane dzieciom za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail grupy przedszkolnej/bloga; dostęp do linku będą posiadali wyłącznie rodzice/opiekunowie.

3) Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno – komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

4) Przed zajęciami nauczyciele udostępniają rodzicom link na zamkniętej grupie, za pomocą którego dzieci  będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

4) Uczestnictwo dzieci w zajęciach realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzone będzie, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka  oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki, poprzez kontakt z rodzicami przez telefon, e-mail, lub inny sposób ustalony z rodzicami.

 

 

Rozdział VIII

Oddział przedszkolny

 

 • 8.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych może ulec zmianie.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 33, przy czym:
 • w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola może zostać zmniejszona liczba oddziałów;
 • w okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych,
 • w sytuacjach wymienionych w punktach 1) i 2) liczba dzieci po połączeniu

w oddziałach nie może przekraczać 30 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

 1. Możliwe jest przyjmowanie dzieci które muszą przestrzegać odpowiedniej diety po przedłożeniu zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia.

 

Rozdział IX

Organizacja wychowania, nauczania i opieki,

pomoc psychologiczno – pedagogiczna,

opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

 

 • 9
 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 2. Wyboru programu z rejestru programów dokonują wspólnie nauczyciele danego oddziału, a zatwierdza je do realizacji dyrektor przedszkola.
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest również na podstawie programów autorskich opracowanych przez nauczycieli w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa do 45 minut . Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 5. Dzieci w przedszkolu korzystają z dodatkowych zajęć
 6. Za zgodą Rodzica/ Opiekuna Przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje Religii.
 7. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na w/w lekcje mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
 • sale zajęć dla poszczególnych oddziałów do nauczania, wychowania, opieki, spożywania posiłków,
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz sanitarno-higieniczne,
 • pomieszczenia bloku żywieniowego,
 • szatnie dla dzieci i personelu,
 • plac zabaw.

 

 1. Zapewnia się pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom zgodnie z ich potrzebami. W tym zakresie Przedszkole prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu polega w szczególności na:
 • diagnozowaniu środowiska dziecka,
 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka

i umożliwianiu ich zaspokojenia,

 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w uczeniu się,
 • wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami,
 • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli

i rodziców,

 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli dziecko korzysta z pomocy wykraczającej poza pomoc oferowaną przez Przedszkole, pomoc finansowana jest przez Rodziców lub Opiekunów Dziecka. Placówka może korzystać z pomocy specjalistów-wolontariuszy.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

– rodziców/opiekunów,

– poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

– dyrektora przedszkola,

– nauczyciela, lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

– asystenta rodziny,

– kuratora sądowego.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest w szczególności w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
  – zajęć rozwijających uzdolnienia,

– zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji, zajęć z psychologiem

– porad, konsultacji i warsztatów, szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

 

 1. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 

 • Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie, szczególnie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego,

z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą, uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania

w warunkach przedszkolnych,

 • do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne fizycznie oraz z

niepełnosprawnością intelektualną, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci,

 • decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy:

– rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego,

- istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli i specjalistów,

 • w przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek nauczycielki oddziału i Rady Pedagogicznej, dyrektor kieruje dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w celu wydania orzeczenia w sprawie:

– przyjęcia lub nie przyjęcia dziecka do przedszkola z podaniem uzasadnienia (wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej),

 • zajęcia WWR prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz specjaliści (psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, neurologopeda i inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor placówki, przy której zespół został zorganizowany,
 • nauczyciele i specjaliści wspólnie ustalają diagnozę poziomu funkcjonowania dziecka, opracowują program współpracy z rodziną i oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka, udział w ich realizacji oraz monitoring i ewaluację programów,
 • odpłatność za dziecko niepełnosprawne – od miesiąca, w którym placówka otrzyma dotację na dziecko wg wagi niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego stopień upośledzenia – ustalana jest przez dyrekcję indywidualną stawką opłaty stałej.

 

                                                     Rozdział X.

Czas pracy

 

 • 10.
 1. Przedszkole jest czynne:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny pracy przedszkola w zależności od potrzeb mogą ulec zmianie.
 • w miesiącu lipcu placówka pełni dyżur wakacyjny,
 • w czasie dyżuru wakacyjnego Przedszkole czynne jest w zależności od oczekiwań rodziców,
 • w miesiącu sierpniu Przedszkole może być NIECZYNNE,
 • Dyrektor zastrzega możliwość zmian czasu pracy placówki na dany rok szkolny po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców,
 • w czasie trwania roku szkolnego Dyrektor możne zmodyfikować ofertę edukacyjną

w zależności od bieżących potrzeb placówki oraz dzieci.

 

Rozdział XI

Zasady odpłatności, korzystanie z jedzenia, ubezpieczenie.

 

 • 11.

 

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz opłat za żywienie:
 • opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:
 1. miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu,
 2. opłaty za żywienie.
 • Wysokość i termin opłat ustalana jest przez organ prowadzący i określona szczegółowo w umowie o świadczeniach przedszkolnych zawieranej

z Rodzicami/Opiekunami.

 1. Dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice. Przedszkole nie pośredniczy w zawieraniu umów i polis.
 2. W przedszkolu nie stosuje się zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, z wyjątkiem nagłych przypadków zagrażających życiu lub zdrowiu

Rozdział XII

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

 

 • 12.

 

 1. Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
 2. Zasady zatrudniania oraz wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określa organ prowadzący.
 3. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy

z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 1. Do zakresu zadań Nauczycieli należy:
 • maksymalna dbałość o zdrowie i życie wszystkich dzieci powierzonych ich opiece,
 • planowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej

z respektowaniem przepisów konwencji praw dziecka, norm moralnych i społecznych oraz odpowiedzialność za jej wykonanie,

 • współpraca i współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną oraz inną,
 • planowanie i prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tej obserwacji,

 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • planowanie pracy z uwzględnieniem form pracy indywidualnej, związanej

z potrzebami rozwojowymi każdego wychowanka,

 • odpowiedzialność za powierzone mienie,
 • stwarzanie atmosfery życzliwości, dbałość o dobre imię swego zakładu pracy,
 • nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa,
 • nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych,
 • nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia,
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
 • przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6 – letnich,
 • realizacja wszelkich innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki

 

 1. Do zakresu zadań pracowników personelu pomocniczego należy:
 • udział w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zajęć,
 • pomoc nauczycielowi w różnych sytuacjach tego wymagających,
 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,
 • utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony sprzęt,
 • podawanie posiłków dzieciom,
 • oraz inne zlecone zadania przez Dyrektora,
 • odpowiedzialność za wydanie dziecka osobie upoważnionej pisemnie do odbioru dziecka,
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa na terenie przedszkola
 • Szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk znajdują się w teczkach osobowych pracowników.
 • Cały personel przedszkola zobowiązany jest przestrzegać zasad bhp i ppoż. na swoim stanowisku pracy.

 

 1. W Przedszkolu zatrudnia się specjalistów.
 • W zależności od potrzeb i możliwości może być to pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta.
 • Zadania specjalistów określają odrębne akty.

 

 

Rozdział XIII

Prawa i obowiązki Rodziców,

formy współdziałania z Rodzicami oraz częstotliwość kontaktów.

 

 • 13.

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 • przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów oraz procedur obowiązujących na terenie Przedszkola,
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka przez osoby upoważnione, w wyznaczonych godzinach,
 • terminowe regulowanie opłat za Przedszkole,

 

 • niezwłoczne informowanie Dyrektora o chorobach, w tym zwłaszcza chorobach zakaźnych dziecka,
 • dbanie o czystość dzieci,
 • informowanie o wszelkich zmianach teleadresowych, zdrowotnych oraz innych związanych z dzieckiem,
 • Rodzice i nauczyciel zobowiązani są do wzajemnej współpracy dla dobra dziecka.

 

 1. Rodzice maja prawo do:
 • zapoznania się z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danych oddziale, programu wychowania przedszkolnego,
 • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • zapoznania się z procedurami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka oraz w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 • korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

 1. Formy współdziałania Rodzica z przedszkolem:
 • zebrania ogólne grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne,
 • spotkania organizacyjne,
 • tablica informacyjna,
 • zajęcia otwarte z udziałem Rodziców,
 • dni otwarte
 • wspólne świętowanie takich uroczystości przedszkolnych jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, pasowanie na przedszkolaka, pożegnanie starszaków, festyny, pikniki,
 • strona internetowa,
 • warsztaty,
 • spotkania ze specjalistami,
 • organizowanie wystaw prac dziecięcych,
 • współpraca z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym,
 • inne formy wzajemnej współprac

 

 1. Częstotliwość kontaktów.
 • Pierwszy kontakt z Rodzicami następuje w chwili odbierania i składania kart zgłoszenia dziecka do przedszkola. Podczas pierwszego kontaktu Dyrektor lub Nauczyciel uzyskuje pierwsze informacje o dziecku. Po złożeniu kart zgłoszenia, odbywa się cykl zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych oraz ich rodziców.

Z początkiem roku szkolnego, organizowane jest przez dyrektora zebranie ogólne,

a następnie zebrania indywidualne w grupach.

 • Zebrania ogólne i grupowe organizowane są w zależności od potrzeb placówki

i rodziców (przeciętnie 1 raz w roku). Na zebraniach Rodzice informowani są

o regulaminie przedszkola, zapoznawani z prawami i obowiązkami dzieci. Nauczycielki w poszczególnych grupach szczegółowo przedstawiają rodzicom program pracy wychowawczej, zadania wynikające z programu oraz osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uzyskiwane przez poszczególne dzieci, o formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, omawiane są wszelkie kwestie organizacyjne oraz zadania wynikające  z podstawy programowej.

 • Indywidualne rozmowy (konsultacje) prowadzone są podczas pełnionego dyżuru nauczycieli lub dyrektora według harmonogramu wywieszonego na tablicy ogłoszeń..
 • Co najmniej 1 raz w roku organizowane są dni otwarte.
 • Wspólne świętowanie dotyczy takich uroczystości jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, festyny, pikniki, które wpływają na emocjonalne zaangażowanie dzieci, nauczycieli i rodziny. Dzieci prezentują osiągnięcia, czy umiejętności, także w ramach wystawianych spektakli, przedstawień, organizują niespodzianki dla najbliższych.  W dniu tych uroczystości dzieci pełnią rolę gospodarzy. Rodzice również oferują swoją chęć pomocy w bardzo różny sposób.
 • W razie potrzeby, organizowane są spotkania (warsztaty, prelekcje, wykłady) ze specjalistami oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami.
 • Na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, udostępniane są bieżące informacje związane z organizacją życia przedszkolnego, w tym podejmowane inicjatywy oraz wycieczki.

 

Rozdział XIV

Prawa i obowiązki dziecka

 

 • 14.
 1. Dziecko ma prawo do:

 

 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • bycia takim jakim jest, ale ze wskazaniem na rzeczy „dobre” i „złe”,
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
 • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • wypoczynku,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • badania i eksperymentowania,
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 • wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania,
 • nagradzania wysiłku,
 • współdziałania z innymi,
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym oczenia,
 • codziennego pobytu na powietrzu,
 • korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,
 • formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),
 • ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
 • współpracy nauczyciel – dziecko, która powinna opierać się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • zdrowego odżywiania,
 • nauki regulowania własnych potrzeb fizjologicznych.

 

 1. Do obowiązków dziecka należy:
 • przestrzeganie ustalonych reguł,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
 • pełnienie dyżurów,
 • bezwzględne poszanowanie nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
 • poszanowanie godności osobistej innych dzieci i dorosłych.

 

 1. Skreślenie dziecka z listy przedszkolnej następuje w wyniku decyzji Dyrektora

 w przypadku:

 • nie podpisania umowy o świadczenie usług przez Przedszkola,
 • nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej 1 miesiąc,
 • uchylania się rodziców od terminowego dokonywania opłat za przedszkole,
 • nie wniesienia opłaty za przedszkole przez okres jednego miesiąca,
 • agresywnego lub stwarzającego zagrożenie życia, zdrowia czy bezpieczeństwa zachowania dziecka w stosunku do osób trzecich,
 • utrudnianie prowadzenia zajęć przez dziecko,
 • w razie zakwalifikowania dziecka do indywidualnej opieki na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno–psychologicznej i innej poradni specjalistycznej,
 • braku współpracy, braku współdziałania pomiędzy personelem przedszkola, dyrektorem oraz rodzicem, zgłaszania nieuzasadnionych pretensji przez rodzica,
 • nie podporządkowywania się uchwałom organów wewną

 

 

 

 

                                                                 Rozdział XV

 

Zasady rekrutacji

 

 • 15.

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 roku  do 7 lat.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka jest „ karta zgłoszenia dziecka”.
 3. Dla dzieci już uczęszczających podstawą zgłoszenia jest „ karta kontynuacji wychowania przedszkolnego”.
 4. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci już uczęszczające do Przedszkola oraz ich rodzeństwo.
 5. Następnie o przyjęciu decyduje kolejność złożenia „kart zgłoszenia dziecka”, uwzględniająca potrzeby lokalne.
 6. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor placówki.
 7. Po przyjęciu dziecka do przedszkola Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są zawrzeć umowę oświadczeniu usług przedszkolnych.
 8. Umowa jest podstawą realizacji usługi edukacyjno-wychowawczej oferowanej przez Niepubliczne Przedszkole.
 9. Do Przedszkola dzieci mogą być przyjmowane przez cały rok.

 

 

 

Rozdział XVI

Postanowienia końcowe

 

 • 16.

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, zastosowanie mają przepisy ustawy

o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz innych ustaw powszechnie obowiązujących oraz rozporządzeń.

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dyrektora, nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, rodziców, dzieci.
 2. Statut został uchwalony i nadany przez organ prowadzący przedszkole.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w postaci:

– wykazania zaistniałych zmian lub

– w postaci tekstu jednolitego kiedy statut był często nowelizowany lub dokonano w nim wielu zmian.

 

 

 • 17

 

WEJŚCIE W ŻYCIE ZMIAN W STATUCIE

 

Znowelizowany STATUT w postaci tekstu jednolitego wchodzi w życie

z dniem 31 grudnia  2022 roku.